ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
KPI: ทั้งหมด 29

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content. This content is a little bit longer.

Last updated 3 mins ago

ตัวชี้วัดmou
KPI: ทั้งหมด 30

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content. This content is a little bit longer.

Last updated 3 mins ago

ตัวชี้วัดศูนย์คุณภาพ
KPI: ทั้งหมด 73

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content. This content is a little bit longer.

Last updated 3 mins ago

ตัวชี้วัดทีม
KPI: ทั้งหมด 149

Last updated 3 mins ago

ตัวชี้วัดหน่วยงาน
KPI: ทั้งหมด 713

ยังไม่เชื่อมโยงตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดหน่วยงานLR 1

ตัวชี้วัดหน่วยงานซักฟอก 3

ตัวชี้วัดหน่วยงานห้องยา 14

ตัวชี้วัดหน่วยงานเอกซ์เรย์ 7

ตัวชี้วัดหน่วยงานแพทย์แผนไทย 16

รวมทั้งหมด 41 ตัว

Last updated 3 mins ago