ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
KPI: ทั้งหมด 29

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content. This content is a little bit longer.

Last updated 3 mins ago

ตัวชี้วัดmou
KPI: ทั้งหมด 30

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content. This content is a little bit longer.

Last updated 3 mins ago

ตัวชี้วัดศูนย์คุณภาพ
KPI: ทั้งหมด 73

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content. This content is a little bit longer.

Last updated 3 mins ago

ตัวชี้วัดทีม
KPI: ทั้งหมด 149

ยังไม่เชื่อมโยงตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดทีมPCT 25

ตัวชี้วัดทีมRM 8

ตัวชี้วัดทีมIM 12

ตัวชี้วัดทีมIC 10

ตัวชี้วัดทีมPCF 4

ตัวชี้วัดทีมENV 7

ตัวชี้วัดทีมPTC 36

ตัวชี้วัดทีมHRD 2

รวมทั้งหมด 104 ตัว

Last updated 3 mins ago

ตัวชี้วัดหน่วยงาน
KPI: ทั้งหมด 738

ยังไม่เชื่อมโยงตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดหน่วยงานER 4

ตัวชี้วัดหน่วยงานLR 1

ตัวชี้วัดหน่วยงานเวชปฎิบัติ 3

รวมทั้งหมด 8 ตัว

Last updated 3 mins ago